WOZ-waarde wordt openbaar

De WOZ-waarde van panden die voor tenminste 70% als woning worden gebruikt, wordt openbaar. Iedereen die daarvoor belangstelling heeft, kan de WOZ-waarde van een woning kosteloos inzien in een centraal WOZ-register. Dat blijkt uit het voorstel Wijziging van Wet waardering onroerende zaken dat het kabinet aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Hiermee heeft het belang van de openbaarheid van deze gegevens het gewonnen van de privacy-argumenten waarop vooral het College bescherming persoonsgegevens heeft gehamerd. In de memorie van toelichting wordt hierop uitgebreid ingegaan. Het kabinet omarmt daarin het standpunt van mr. dr. W.G. van den Ban, die in het Belastingblad schreef: “De huidige gedachte over de WOZ-waarde is dat deze niets anders is dan een inschatting van de waarde die bij een verkoop zou zijn te realiseren, en informatie over transacties is al vrij beschikbaar via makelaars, internet en Kadaster. De ruime beschikbaarheid van marktinformatie maakt het argument voor geheimhouding boterzacht. Als de WOZ-waarde al iets over iemands financiële positie zegt, dan zegt informatie uit alternatieve bronnen dat ook.” Waaraan het kabinet toevoegt: “Met de realisatie van een landelijke voorziening WOZ en een publieke voorziening (loket, website) waar eenieder inzage kan hebben in een WOZ-waarde hoeven gemeenten niet langer extra referentiepanden te verstrekken aan een belanghebbende die meer referentiepanden wil inzien dan vermeld zijn op zijn taxatieverslag. Bovendien kan een belanghebbende zelf zijn referentiepanden kiezen, hetgeen naar de mening van het kabinet zou kunnen bijdragen aan een hogere acceptatie van de WOZ-beschikking.”

Contact

 

Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is