Erfbelasting

Ondanks het vereenvoudigen van de erfbelasting blijft het één van de meer complexe belastingen. Met ingang van 1 januari 2010 moet de WOZ-waarde ook worden gebruikt voor de berekening van de erfbelasting. Voor de erfbelasting kan een hogere of lagere WOZ-waarde wel van grote invloed zijn op het te betalen bedrag. Door nieuwe regelgeving omtrent de erfbelasting is het extra belangrijk om te kijken of de hoogte van de bepaalde WOZ-waarde terecht is.

Erfbelasting staat los van inkomstenbelasting

Erfbelasting is de belasting die geheven wordt over het bedrag dat een nabestaande toekomt na overlijden van de persoon waar het geld vandaan komt. In het jaar van overlijden dienen de nabestaanden aangifte te doen voor de inkomstenbelasting. Dit komt omdat de overlijdene nog inkomsten kan verwerven na het daadwerkelijk overlijden. Om die reden staat de erfbelasting los van de inkomstenbelasting en dient er apart een aangifte erbelasting gedaan te worden.

Erfbelasting en de WOZ-waarde

Voor het bepalen van de hoogte van de erfbelasting is één van de belangrijkste onderdelen de WOZ-waarde. Een erfenis bestaat naast alle bezittingen en schulden veelal uit een woning die in meer of mindere mate is afbetalld.

Waar voor de inboedel de economische waarde, en niet de verzekerde waarde, hoeft aan te geven geldt dat bij de berekening van de woning de WOZ-waarde wordt gebruikt. Het betreft hier de WOZ-waarde van het jaar van overlijden.

WOZ peildatum voor bepalen erfbelasting

De huizenmarkt staat onder druk met prijsdalingen tot gevolg. Bij het bepalen van de erfbelasting wordt er echter van de WOZ-waarde van een jaar eerder uitgegaan. Hierdoor kan deze hoger uitvallen dan de huidige waarde van de woning.

Naar alle waarschijnlijk heeft het opstellen van een WOZ bezwaar het hoogste rendement bij het verlagen van de erfbelasting omdat het hier om aanzienlijke bedragen gaat. Een overzicht van de geldende tarieven voor 2012 vindt u in de volgende paragrafen.

Tarieven erfbelasting

Er worden verschillende tarieven gehanteerd bij de erfbelasting. Hieronder bevindt zich een overzicht van de af te dragen percentages voor 2014.

Partners en kinderen betalen over de eerste € 117.214 een belastingtarief van 10% en over al het meerdere 20%.

Kleinkinderen betalen over de eerste € 117.214 een belastingtarief van 18% en over al het meerdere 36%.
Alle overige verkrijgers betalen over de eerste € 117.214 een belastingtarief van 30% en over al het meerdere 40%.

Vrijstellingen erfbelasting
– Partner € 627.367
– Invalide kind (onder allerlei voorwaarden € 59.601
– Kind € 19.868
– Kleinkind € 19.868
– Ouder € 47.053
– Overige verkrijger € 2.092

Besparen op de erfbelasting

Het is aan te raden om voor mogelijk overlijden uw zaken geregeld te hebben zodat u of uw nabestaanden zoveel mogelijk besparen op de erfbelasting. Na overlijden is het emotionele klimaat er meestal niet meer naar om fiscaal voordeel te behalen. Er zijn een aantal manieren om dit te bewerkstelligen. De meest eenvoudige manier is via een schenking. Voor overige manieren om fiscaal voordeel te behalen met de erfbelasting adviseren wij contact op te nemen met de notaris.

Schenkingen en erfbelasting

Een schenking is een bedrag dat mag worden overgedragen aan nabestaanden zonder dat er erfbelasting over betaald moet worden. Wel kan er dan schenkbelasting voor in de plaats komen. Houd er echter rekening mee dat alle schenkingen die binnen 180 dagen vóór overlijden zijn gedaan fiscaal nog tot de erfenis behoren.

De eenmalig vrijgestelde hoge schenking is een bedrag dat de ouders hun kinderen tot hun 40e eenmalig mogen schenken. Het betreft hier een bedrag van € 24.676 (of € 51.407 als de kinderen het meerdere van € 26.731 gebruiken voor de aankoop van een woning). Dat kan dus ook nog op het sterfbed, omdat de 180 dagen regel daarop niet van toepassing is.

WozWaardeInfo kan WOZ-Juristen inschakelen die kosteloos zorg kunnen dragen dat u minder erfbelasting hoeft te betalen. Het kost u dan ook niets en bovendien scheelt het u veel tijd. U hoeft immers niets uit te zoeken. WOZ Juristen neemt uw zorg uit handen. WOZ-Juristen brengt niets extra’s bij u in rekening zoals andere bureau’s wel doen.

Komt u er niet uit: schakel dan een WOZ Jurist in

Een WOZ Jurist kan u namelijk stap voor stap begeleiden bij het opstellen van een bezwaarschrift dat echt hout snijdt en alle argumenten bevat die er toe doen waardoor een bezwaarschrift wordt opgesteld dat een grote kans van slagen heeft. De praktijk leert namelijk dat wanneer consumenten zelf bezwaar maken het slagingspercentage 40 hooguit 50% bedraagt terwijl als de WOZ Jurist het bezwaarschrift opstelt het slagingspercentage meer dan 80% bedraagt. Bovendien kan een WOZ Jurist ook nog eens andere referentiepanden, dan die in het taxatieverslag van de gemeente staan vermeld, gratis voor u opzoeken zodat vaak duidelijk wordt dat de gemeente de hoogste verkoopcijfers in uw buurt en omgeving heeft gebruikt om de WOZ waarde van uw woning vast te stellen. U heeft dan ook niet zelf koopsommenoverzichten bij het Kadaster op te vragen waar u weer voor moet betalen. Meld u zich dan ook gerust aan bij een WOZ Jurist die u gratis verder kan bijstaan. De reden waarom de WOZ Jurist u gratis kan bijstaan vindt u op onze webpagina:

Waarom is onze dienstverlening gratis?

 

Accepteer cookies statistics, marketing om deze video te bekijken.

Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is