WOZ-waarde beter te vergelijken

Staatssecretaris Weekers van Financiën wil dat de WOZ-waarde openbaar wordt. Bovendien gaan gemeentes vanaf volgend jaar de taxatieverslagen op een duidelijker manier opstellen. Door de combinatie van deze twee maatregelen, wordt het voor huizenbezitters makkelijker om inzicht te krijgen in de waardebepaling van de eigen woning.

Dat schrijft staatssecretaris Weekers in een brief aan de Tweede Kamer. Hij doet dat mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

“Voor veel huizenbezitters is de bepaling van de WOZ-waarde, die een keer per jaar op de mat valt, abracadabra. Door hen de mogelijkheid te bieden WOZ-waardes van andere huizen op te vragen, in combinatie met het nieuwe taxatieverslag, hoop ik de acceptatie van deze waarde te vergroten,” motiveert Weekers zijn voorstel.

Nu is de WOZ-waarde van andere dan het eigen huis slechts onder zeer strikte voorwaarden openbaar. Door die restricties op te heffen, kunnen burgers meer inzicht krijgen in de totstandkoming van deze waarde.

Vanaf 2012 maken gemeentes daarnaast gebruik van het zogeheten taxatieverslag nieuwe stijl, waardoor huizenbezitters beter inzicht krijgen in de opbouw van de taxatie. Deze nieuwe manier van taxeren heeft al tot minder bezwaren geleid.

De gemeente stelt de waarde vast van alle onroerende zaken en hanteert de WOZ-waarde voor de heffing van onroerende-zaakbelastingen. De Belastingdienst bepaalt aan de hand van de WOZ-waarde bijvoorbeeld het eigen woningforfait. De waterschappen gebruiken de WOZ-waar­de als heffingsmaatstaf voor de watersysteemheffing.

Het voornemen om de WOZ-waarde openbaar te maken vloeit voort uit recentelijk bestuurlijk overleg hierover met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen, de rijksbelastingdienst en de Waarderingskamer. Het wetsvoorstel om dit voornemen te realiseren zal, voor het aan de Staten-Generaal wordt gezonden, met het oog op privacyaspecten nog worden voorgelegd aan het College bescherming persoonsgegevens.

Contact

 

Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is