WOZ-waarde bij belastingen

De WOZ-waarde is gekoppeld aan verschillende belastingen teneinde het vergaren van belastingen te vereenvoudigen voor overheidsinstanties. Voorheen mochten belastingplichtigen zelf de waarde van hun pand opgeven wat vaak tot onenigheid leidde. In dit artikel geven we een overzicht van de belastingen die gekoppeld is aan de WOZ-waarde. 

Onroerende Zaak belasting

De gemeenten hanteren de WOZ-waarde voor de heffing van de onroerende-zaakbelastingen (OZB). Er zijn drie soorten onroerende-zaakbelastingen. Een voor de eigenaar van een woning, één voor de eigenaar van een niet-woning en één voor de gebruiker van een niet-woning. Als bij de niet-woning ook een woongedeelte is getaxeerd, dan hoeft over dat gedeelte geen gebruikersbelasting betaald te worden. De OZB wordt geheven over de WOZ-waarde van bijna alle onroerende zaken. De gemeente hanteert verschillende tarieven voor woningen en niet-woningen. Voor enkele categorieën onroerende zaken hoeft geen OZB betaald te worden, bijvoorbeeld openbare wegen, bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond en kerken.

Rijksbelastingen

De rijksbelastingdienst gebruikt de WOZ-waarde bij de heffing van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en erf- en schenkbelasting.

Inkomstenbelasting

Bij de heffing van de inkomstenbelasting wordt de WOZ-waarde gebruikt voor:

 • het eigenwoningforfait,
 • de vermogensrendementsheffing voor tweede woningen,
 • de afschrijving van bedrijfsgebouwen.

Ondernemingen mogen bij de berekening van de belastbare winst niet afschrijven op de boekwaarde van gebouwen wanneer deze boekwaarde lager is of wordt dan de zogenoemde bodemwaarde. De bodemwaarde is gekoppeld aan de WOZ-waarde. Bij gebouwen die verhuurd worden is de bodemwaarde gelijk aan 100% van de WOZ-waarde en bij gebouwen die de onderneming zelf gebruikt is de bodemwaarde 50% van de WOZ-waarde.

Vennootschapsbelasting

Bij de heffing van de vennootschapsbelasting wordt de WOZ-waarde eveneens gebruikt voor de afschrijving op bedrijfsgebouwen.

Erfbelasting en schenkbelasting

Met ingang van 1 januari 2010 geldt de WOZ-waarde ook voor de erfbelasting en schenkbelasting voorzover het gaat om onoerende zaken die in gebruik zijn als woning.

Indien een woning geheel of gedeeltelijk wordt verhuurd en op deze verhuur afdeling 5 van titel 4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is, wordt de waarde gesteld op een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen, van de huurprijs afhankelijk percentage van het waardegegeven.

Een verhuurde onroerende zaak wordt niet voor een lagere waarde in aanmerking genomen dan de WOZ-waarde indien deze wordt verkregen door een huurder van die onroerende zaak of zijn partner.

Overige rijksbelastingen

De Rijksbelastingdienst kan de WOZ-gegevens ook gebruiken voor andere belastingen, zoals de regulerende energiebelasting, maar dit is (nog) niet verplicht.

Afwijkende objectafbakening

In een aantal gevallen komt het object waarvoor de WOZ-waarde is vastgesteld niet overeen met het object dat voor de Rijksbelastingdienst van belang is. Dit komt met name bij het eigenwoningforfait voor bij boerderijen, woon-/winkelpanden en woningen met praktijk of kantoor aan huis. In die gevallen is voor de rijksheffingen alleen de waarde van het woongedeelte van belang. De waarde van het woongedeelte kan niet (rechtstreeks) aan de WOZ-beschikking worden ontleend, maar kan soms wel uit de WOZ-waarde of het bijbehorende taxatieverslag

Waterschapsbelastingen

De waterschappen gebruiken de WOZ-waarde als heffingsgrondslag voor de Watersysteemheffing-gebouwd. De gemeente levert de waardegegevens aan het waterschap. Nadat het waterschap deze gegevens heeft ontvangen, kan zij de aanslagbiljetten voor de Watersysteemheffing versturen.

De waterschappen gebruiken de opbrengst voor de uitoefening van hun waterbeheerstaken: beheer van dijken, gemalen, sluizen, etc. Verder leggen de waterschappen een verontreinigingsheffing op. Hiermee wordt de zuivering van afvalwater bekostigd.

Komt u er niet uit: schakel een WOZ Jurist in

Een WOZ Jurist kan u namelijk stap voor stap begeleiden bij het opstellen van een bezwaarschrift dat echt hout snijdt en alle argumenten bevat die er toe doen waardoor een bezwaarschrift wordt opgesteld dat een grote kans van slagen heeft. De praktijk leert namelijk dat wanneer consumenten zelf bezwaar maken het slagingspercentage 40 hooguit 50% bedraagt terwijl als de WOZ Jurist het bezwaarschrift opstelt het slagingspercentage meer dan 80% bedraagt. Bovendien kan een WOZ Jurist ook nog eens andere referentiepanden, dan die in het taxatieverslag van de gemeente staan vermeld, gratis voor u opzoeken zodat vaak duidelijk wordt dat de gemeente de hoogste verkoopcijfers in uw buurt en omgeving heeft gebruikt om de WOZ waarde van uw woning vast te stellen. U heeft dan ook niet zelf koopsommenoverzichten bij het Kadaster op te vragen waar u weer voor moet betalen. Meld u zich dan ook gerust aan bij een WOZ Jurist die u gratis verder kan bijstaan:

Contact

Vul hieronder uw naam, telefoonnummer, en e-mailadres in, en een van onze juristen zal contact met u opnemen voor een persoonlijk, kosteloos telefonisch consult. Tijdens het telefonische consult zal blijken of het zin heeft om bezwaar te maken of niet. Indien blijkt dat dit zo is, ook dan zullen er geen kosten door de jurist bij u in rekening worden gebracht voor de verder te ondernemen stappen.

Wilt u kosteloos maatwerk advies voor uw WOZ bezwaar? Vul dan het onderstaande formulier in. Een van onze juristen zal TELEFONISCH contact met u opnemen.

  Naam (verplicht)

  Telefoonnummer

  E-mail (verplicht)

  Uw bericht

  De reden waarom de WOZ Jurist u gratis kan bijstaan vindt u op onze webpagina:

  Waarom is onze dienstverlening gratis?

  Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

  Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is