WOZ contra taxatie

Het is mogelijk om een bezwaarschrift te ondersteunen met een taxatierapport. Als een taxatierapport als doel heeft om de hoogte van de WOZ-waarde te bepalen om als bezwaarargument te kunnen dienen wordt het ook wel een “WOZ contra taxatie” genoemd. 

Een WOZ contra taxatie is een taxatierapport dat overeenkomsten heeft met het taxatieverslag zoals aangeleverd door de gemeente maar in kwaliteit veel beter is dan het taxatieverslag van de gemeente. Het taxatierapport is veel uitgebreider dan het taxatieverslag van de gemeente die geen inzicht geeft in de prijzen die zijn gehanteerd voor de grond/ het perceel van uw woning en de prijs per m3/m2 van de woning zelf. In het taxatierapport dat de WOZ Jurist door een taxateur kan laten opstellen komen wel de prijzen van het perceel en de woning naar voren en wordt er ook inzicht gegeven welke verschillen er zijn tussen de woning in kwestie en de referentiepanden. Immers kunnen er grote verschillen zijn tussen de referentiepanden en de woning waar de WOZ waarde ter discussie wordt gesteld. Die woning kan bijvoorbeeld slecht onderhouden zijn, gedateerd zijn of langs een drukke weg liggen terwijl de referentiepanden daar geen last van hebben. In het taxatierapport dat door de taxateur wordt opgesteld, die in opdracht werkt van de WOZ Jurist, wordt dan ook wel met die verschillen rekening gehouden zodat een WOZ waarde tot stand komt die juist is. Bij een WOZ contra taxatie wordt het taxatieverslag van de gemeente ontkracht op de volgende punten:

  • Nieuwe referentiepanden die een betere afspiegeling zijn van het WOZ-object en die een lagere verkoopprijs hebben dan de WOZ-waarde van uw WOZ-object
  • Een opsomming van WOZ waardeverlagende object- en omgevingskenmerken die ontbreken bij de door de gemeente aangeleverde referentiepanden

Taxatierapport WOZ-bezwaar vergoeden

Als een taxatierapport nodig is om een bezwaar of beroep tegen een door de gemeente vastgestelde WOZ-(Wet waardering onroerende zaken)-waarde te onderbouwen, moeten de kosten van zo’n taxatierapport worden vergoed. Voorwaarde is wel dat het bezwaar of beroep ook geheel of gedeeltelijk gegrond moet zijn verklaard. Dat heeft de Hoge Raad bepaald.

De Hoge Raad heeft zich ook gebogen over de vraag wát er in zo’n geval zou moeten worden vergoed. Volgens de Hoge Raad is de wettelijke uurvergoeding van € 81,23 een maximumtarief. In niet ingewikkelde zaken geldt een tarief van € 50,00. Hoeveel in een bepaald geval wordt vergoed hangt niet af van het door de taxateur in rekening gebrachte bedrag en ook niet de gangbare uurtarieven voor een taxatierapport in een WOZ-procedure. De  hoogte van het te vergoeden uurtarief wordt alleen bepaald door de aard van het getaxeerde object, aldus de Hoge Raad. Als de taxatie van een object zeer ingewikkeld is, kan het maximum uurtarief gerechtvaardigd zijn.

Omdat de vaststelling van de hoogte van de vergoeding voor het taxatieverslag in de praktijk regelmatig aanleiding geeft tot geschillen en omdat de beslissing over het te hanteren uurtarief vooral van feitelijk aard is, spoort de Hoge Raad gerechten aan beleid te ontwikkelen voor een uniforme toepassing van de te hanteren uurtarieven. Daarbij moet de aard van de te taxeren objecten het uitgangspunt zijn.

Bron: rechtspraak.nl

Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is