Mogelijk in toekomst geen teruggave erfbelasting door wetswijziging

Door de Wet verbetering rechtsbescherming WOZ kan er voor erfgenamen veel gaan veranderen. Erfgenamen moeten, hoe onjuist de WOZ-waarde ook is, toch over die WOZ-waarde erfbelasting betalen en kan duizenden euro’s teveel zijn.

Wanneer de Wet verbetering rechtsbescherming WOZ namelijk wordt doorgevoerd, geeft dat problemen wanneer het gaat om de rechtsbescherming van burgers die erfbelasting moeten betalen.

In de toelichting van het wetsvoorstel wordt aangegeven dat door het breder gebruik van de WOZ-waarde, waarbij tegenwoordig ook bij een niet fiscaal belang rechtsmiddelen kunnen worden aangewend, die bij een niet fiscaal belang ook zou kunnen leiden tot het verzoek om een hogere WOZ-waarde in plaats van een lagere WOZ-waarde, met het doel een juiste WOZ-waarde te bewerkstelligen. Een juiste WOZ-waarde kan dan ook een belang op zichzelf zijn zo wordt aangegeven.

Om een betere rechtsbescherming te bereiken, is aangegeven dat voortaan sprake zou moeten zijn van een zaaksgebonden beschikking in plaats van een subject/belanghebbende gebonden beschikking.
Echter zijn er onbedoelde effecten aan te wijzen, namelijk door aan de ene kant de rechtsbescherming kennelijk beter wensen te waarborgen, terwijl aan de andere kant de rechtsbescherming juist wordt uitgehold.

Immers, vervalt bijvoorbeeld artikel 26 Wet WOZ en is het voor erfgenamen niet langer mogelijk om een beschikking op te vragen teneinde tegen de te hoge WOZ-waarde bezwaar te kunnen maken. Het gevolg is dat in veel gevallen teveel erfbelasting zal moeten worden betaald en rechtsbescherming juist ontbreekt.
Het zojuist genoemde is dan ook een niet wenselijke ontwikkeling. Het betreft namelijk een nieuwe belanghebbende, namelijk een erfgenaam.

Nadrukkelijk dient dan ook onderscheid te worden gemaakt tussen het niet-fiscaal en het fiscaal gebruik van de WOZ-waarde, althans dient voor alle belanghebbenden rechtsbescherming te kunnen worden gegarandeerd.

Indien artikel 26 Wet WOZ zou vervallen, zou dat dan ook kunnen leiden tot een teleurgestelde erfgenaam die zeker weet dat hij of zij teveel erfbelasting betaalt, maar geen rechtsmiddel kan aanwenden om te voorkomen dat teveel erfbelasting moet worden afgedragen. Het is ook in strijd met het fair play beginsel. Een ‘eerlijk speelveld’ moet gecreëerd worden, waarbij zowel de fiscale belanghebbende als de niet-fiscale belanghebbende rechtsbescherming kan genieten. Het kan dan ook niet zo zijn dat door wetgeving van civielrechtelijk aard, die een geheel andere dynamiek heeft dan belastingwetgeving, de rechtsbescherming van de fiscale belanghebbende verdwijnt, althans in ieder geval in het zojuist gegeven voorbeeld.
Ook op civielrechtelijke gebied kan echter rechtsbescherming ontbreken wanneer sprake zou zijn van een zaaksgebonden beschikking.

Het is dan ook mijns inziens van belang geen rigoureuze keuze te maken voor een zaaksgebonden beschikking, maar de wet de belangen van de belanghebbende, in welke hoedanigheid dan ook, te laten beschermen, zodat voor alle belanghebbenden rechtsbescherming is gewaarborgd en niet slechts voor een beperkte groep.

Contact

 

Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is