Herzieningsaanslag

Het kan zijn dat er overduidelijk sprake is van een te lage WOZ-waarde, bijvoorbeeld als de WOZ-waarde minder dan de helft van de verkoopwaarde van de woning bedraagt. Het gevolg kan zijn dat de gemeente met een herzieningsaanslag komt door een fout van hun kant.

Toestandspeildatum

De “fout” concretiseert zich doordat ze te vatten zijn in een  aantal wijzigingen t.a.v. het WOZ-object. Er wordt in de onderstaande gevallen een andere toestandspeildatum gehanteerd dan de waardepeildatum. In deze gevallen geldt het begin van het kalenderjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld als de toestandspeildatum:

  • Wijziging van de objectafbakening (bijvoorbeeld een grote bouw­kavel wordt gesplitst in de kavels met daarop afzonderlijke woningen, maar ook het bijkopen van een groenstrook);
  • Fysieke wijziging van het object door bouw, verbouw, et cetera (bijvoorbeeld de bouw van een woning, maar ook het door brand verloren gaan van een garage);
  • Bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld uitbreiding van de woning, creëren van extra voorzieningen zoals centrale verwarming of isolatie, of het creëren van afzonderlijke bewoonbare onderdelen van delen van het WOZ-object zoals de zolder of garage)

Waardeverlagende bezwaar argumenten

Sommige van bovenstaande onderdelen hebben een waardeverlagende impact op de WOZ-waarde (afbranden garage, verkleinde objectafbakening door splitsing in meerdere WOZ-objecten, ontdekking bodemverontreiniging). Deze kenmerken vallen onder de argumentatie categorieën: objectafbakening en objectkenmerken.

Wist u dat er in 2013 maar liefst 182.700 bezwaarschriften zijn ingediend om de WOZ Waarde te verlagen?

Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is